Pokaz slajdów
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach
Redaktor: Beata Muszyńska   
02.08.2010.

ImageImageImage
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Projekt nr WND-RPPD.05.01.00-20-003/09 pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkółnr 4 przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V. – „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, Działanie 5.1. – „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sejneńskiej 14 w Suwałkach w oparciu o audyt energetyczny i dokumentację techniczną. Termomodernizacja pozwoli na dostosowanie budynków szkoły obowiązujących w Polsce norm i przepisów i będzie oznaczać radykalną redukcję zapotrzebowania na energię oraz redukcję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.  

Zakres prac obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV i aluminiową, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, regulację instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie elementów zewnętrznych budynków i innych niezbędnych robót remontowych.  

W dniu 14 lipca 2010 r. pomiędzy Miastem Suwałki a Wykonawcą została zawarta umowa na roboty budowlane. Planowane zakończenie rzeczowe realizacji projektu wg umowy to 30.10.2010 r.

Zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.01.00-20-003/09-00 o dofinansowanie projektu zawartą między Miastem Suwałki a Instytucją Zarządzającą RPOWP w dniu 16 lipca 2010 r. wartość całkowita projektu wynosi 2.514.573,63 zł, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2.315.151,73 zł, płatność z budżetu środków europejskich: 1.736.363,66 zł. Wkład własny Beneficjenta wynosi 578.788,07 zł.

Beneficjent: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
www.rpowp.wrotapodlasia.pl


Image 

 
© 2016 Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach